• Română
  • English
  • Italiano

Legge no. 381/2009

Despre: 
Relativa allo concordato e mandato ad hoc

Parlamentul României adoptã prezenta lege.
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Art. 1. - Prezenta lege se aplicã persoanelor juridice care organizeazã o întreprindere aflatã în dificultate
financiarã, fãrã a fi în stare de insolvenţã, denumite în continuare debitori.
Art. 2. - Scopul prezentei legi este salvgardarea întreprinderii aflate în dificultate, în vederea continuãrii
activitãţii acesteia, a pãstrãrii locurilor de muncã si a acoperirii creanţelor asupra debitorului, prin proceduri
amiabile de renegociere a creanţelor sau a condiţiilor acestora ori prin încheierea unui concordat preventiv.
Art. 3. - În înţelesul prezentei legi:
a) întreprinderea este activitatea economicã desfãsuratã în mod organizat, permanent si sistematic,
combinând resurse financiare, forţã de muncã atrasã, materii prime, mijloace logistice si informaţie, pe riscul
întreprinzãtorului, în cazurile si în condiţiile prevãzute de lege;
b) întreprinderea în dificultate este întreprinderea al cãrei potenţial de viabilitate managerialã si economicã se
aflã într-o dinamicã descrescãtoare, dar al cãrei titular executã sau este capabil sã execute obligaţiile exigibile;
c) mandatul ad-hoc este o procedurã confidenţialã, declansatã la cererea debitorului, prin care un mandatar
ad-hoc, desemnat de instanţã, negociazã cu creditorii în scopul realizãrii unei înţelegeri între unul sau mai mulţi
dintre acestia si debitor în vederea depãsirii stãrii de dificultate în care se aflã întreprinderea acestuia din urmã;
d) concordatul preventiv este un contract încheiat între debitor, pe de o parte, si creditorii care deţin cel puţin
douã treimi din valoarea creanţelor acceptate si necontestate, pe de altã parte, prin care debitorul propune un
plan de redresare a întreprinderii sale si de acoperire a creanţelor acestor creditori împotriva sa, iar creditorii
acceptã sã sprijine eforturile debitorului de depãsire a dificultãţii în care se aflã întreprinderea debitorului.
Art. 4. - (1) Organele care aplicã procedurile prevãzute de prezenta lege sunt instanţele judecãtoresti, prin
judecãtorul- sindic sau, dupã caz, presedintele tribunalului, mandatarul ad-hoc, respectiv conciliatorul.
(2) Creditorii participã la procedurã în mod individual, în mãsura permisã de drepturile aferente creanţei lor,
precum si în mod colectiv, în condiţiile prezentei legi, prin adunarea creditorilor si reprezentantul creditorilor.
(3) Debitorul participã la procedurã prin reprezentanţii sãi legali sau convenţionali.
Art. 5. - (1) Tribunalul în jurisdicţia cãruia se aflã sediul sau domiciliul profesional al debitorului este
competent sã soluţioneze cererile si pricinile la care se referã prezenta lege.
(2) Cererile si pricinile referitoare la concordatul preventiv sunt de competenţa judecãtorului-sindic, desemnat
în condiţiile Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciarã, republicatã, cu modificãrile si completãrile
ulterioare.
Art. 6. - Curtea de apel este instanţa de recurs pentru hotãrârile pronunţate de judecãtorul-sindic.

 

 

TOP EXPERT S.P.R.L.

TOP EXPERT S.P.R.L. è una società professionale d'insolvenza e membro dell’Unione Nazionale dei Curatori Fallimentari della Romania (UNPIR), iscritte nel Registro delle Forme di Organizzazione con il numero 170/2006, essendo una delle prime aziende del paese nate in questo campo, ha una vasta e consolidata esperienza nel campo dell’insolvenza commerciale.


Read more

TOP EXPERT S.R.L.

S.C. TOP EXPERT S.R.L. Braşov è una società di audit, di consulenza tributaria e finanziaria, di perizia contabile, istituita nel 2002; rappresentata dal Sig. Brescan Marian, in qualità di Amministratore.
S.C. TOP EXPERT S.R.L. è membro della Camera dei Conti Finanziari della Romania con permesso 794/17.12.2007.Read more

SERDRA S.R.L.

S.C. SERDRA S.R.L. Braşov è una società di consulenza contabile, fiscale e finanziaria, fondata nel 1992 e rappresentata dal Sig. Brescan Marian, in qualità di Amministratore.
S.C. SERDRA S.R.L. Braşov è membro del Corpo di Esperti e Revisori dei Contabili Autorizzati della RomaniaRead more