• Română
  • English
  • Italiano

Legge no. 85/2006

Despre: 
Relativa alle procedure d’insolvenza

CAPITOLUL-I I
Dispozitii generale
Art. 1. - (1) Procedura generala prevazuta de prezenta lege se aplica urmatoarelor categorii de debitori
aflati în stare de insolventa sau de insolventa iminenta, cu exceptia celor prevazuti la alin. (2) lit. c) si d):
1. societatile comerciale;
2. societatile cooperative;
3. organizatiile cooperatiste;
4. societatile agricole;
5. grupurile de interes economic;
6. orice alta persoana juridica de drept privat care desfasoara si activitati economice.
(2) Procedura simplificata prevazuta de prezenta lege se aplica debitorilor aflati în stare de insolventa, care
se încadreaza în una dintre urmatoarele categorii:
a) comercianti, persoane fizice, actionând individual;
b) asociatii familiale;
c) debitorii care fac parte din categoriile prevazute la alin. (1) si îndeplinesc una dintre urmatoarele
conditii:
1. nu detin nici un bun în patrimoniul lor;
2. actele constitutive sau documentele contabile nu pot fi gasite;
3. administratorul nu poate fi gasit;
4. sediul nu mai exista sau nu corespunde adresei din registrul comertului;
d) debitori care fac parte din categoriile prevazute la alin. (1), care nu au prezentat documentele prevazute
la art. 28 alin. (1) lit. a)-f) si h) în termenul prevazut de lege;
e) societati comerciale dizolvate anterior formularii cererii introductive;
f) debitori care si-au declarat prin cererea introductiva intentia de intrare în faliment sau care nu sunt
îndreptatiti sa beneficieze de procedura de reorganizare judiciara prevazuta de prezenta lege.
Art. 2. - Scopul prezentei legi este instituirea unei proceduri colective pentru acoperirea pasivului
debitorului aflat în insolventa.
Art. 3. - În întelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
1. insolventa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor
banesti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide si exigibile:
a) insolven.a este prezumata ca fiind vadita atunci când debitorul, dupa 90 de zile de la scadenta, nu a
platit datoria sa fata de creditor; prezum.ia este relativa;
b) insolventa este iminenta atunci când se dovedeste ca debitorul nu va putea plati la scadenta datoriile
exigibile angajate, cu fondurile banesti disponibile la data scadentei;
2. averea debitorului reprezinta totalitatea bunurilor si drepturilor sale patrimoniale - inclusiv cele
dobândite în cursul procedurii insolventei -, care pot face obiectul executarii silite, în conditiile reglementate
de Codul de procedura civila;
3. procedura colectiva este procedura în care creditorii recunoscuti participa împreuna la urmarirea si
recuperarea creantelor lor, în modalitatile prevazute de prezenta lege;
4. data deschiderii procedurii reprezinta:
a) în cazul cererii debitorului de deschidere a procedurii, data pronuntarii încheierii prevazute la art. 32
alin. (1);
b) în cazul cererii creditorului de deschidere a procedurii, data pronuntarii sentintei judecatorului-sindic,
prevazuta la art. 33 alin. (4) sau (6);
5. debitorul este persoana fizica sau persoana juridica de drept privat, care face parte din una dintre
categoriile prevazute la art. 1 si care este în stare de insolventa;
6. prin creditor îndreptã.it sã solicite deschiderea procedurii insolven.ei se în.elege creditorul a cãrui
crean.ã împotriva patrimoniului debitorului este certã, lichidã .i exigibilã de mai mult de 90 de zile;
Creditorii, inclusiv cei bugeari, vor putea solicita deschiderea procedurii insolven.ei doar în cazul în care,
dupã compensarea datoriilor reciproce, de orice naturã, suma datoratã acestora va depã.i suma prevãzutã la
art. 3 pct.12;
7. prin creditor se întelege persoana fizica sau juridica ce detine un drept de creanta asupra averii
debitorului si care a solicitat, în mod expres, instantei sa îi fie înregistrata creanta în tabelul definitiv de
creante sau în tabelul definitiv consolidat de creante si care poate face dovada creantei sale fata de
patrimoniul debitorului, în conditiile prezentei legi. Au calitatea de creditor, fara a depune personal
declaratiile de creanta, salariatii debitorului;
8. creditorul îndreptatit sa participe la procedura insolventei este acel creditor care a formulat si caruia i-a
fost admisa, total sau în parte, o cerere de înregistrare a creantei sale pe tabelele de creante contra debitorului
întocmite în procedura si care are dreptul de a participa si de a vota în adunarea creditorilor, inclusiv asupra
unui plan de reorganizare judiciara admis de judecatorul-sindic, de a fi desemnat în calitate de membru al
comitetului creditorilor, de a participa la distributiile de fonduri rezultate din reorganizarea judiciara a
debitorului sau din lichidarea averii debitorului, de a fi informat ori notificat cu privire la desfasurarea
procedurii si de a participa la orice alta procedura reglementata de prezenta lege. Au calitatea de creditor
îndreptatit sa participe la procedura insolventei, fara a depune personal declaratiile de creanta, salariatii
debitorului;
9. creantele garantate sunt creantele persoanelor care beneficiaza de o garantie reala asupra bunurilor din
patrimoniul debitorului, indiferent daca acesta este debitor principal sau tert garantat fata de persoanele
beneficiare ale garantiilor reale;
10. creantele salariale sunt creantele ce izvorasc din raporturi de munca între debitor si angajatii acestuia.
Aceste creante sunt înregistrate din oficiu în tabelul de creante de catre administratorul judiciar/lichidator;
11. creantele bugetare reprezinta creantele constând în impozite, taxe, contributii, amenzi si alte venituri
bugetare, precum si accesoriile acestora;
12. valoarea-prag reprezintã cuantumul minim al crean.ei, pentru a putea fi introdusã cererea creditorului.
Acesta este de 45.000 lei, iar pentru salaria.i, de 6 salarii medii brute pe economie/salariat;
13. creditorii chirografari sunt creditorii debitorului care nu au constituite garantii fata de patrimoniul
debitorului si care nu au privilegii însotite de drepturi de retentie, ale caror creante sunt curente la data
deschiderii procedurii, precum si creante noi, aferente activitatilor curente în perioada de observatie;
14. activitatile curente reprezinta acele fapte de comert si operatiuni financiare propuse a fi efectuate de
debitor în perioada de observatie, în cursul normal al comertului sau, cum ar fi:
a) continuarea activitatilor contractate, conform obiectului de activitate;
b) efectuarea operatiunilor de încasari si plati aferente acestora;
c) asigurarea finantarii capitalului de lucru în limite curente;
15. perioada de observatie este perioada cuprinsa între data deschiderii procedurii si data confirmarii
planului sau, dupa caz, a intrarii în faliment;
16. tabelul preliminar de creante cuprinde toate creantele nascute înainte de data deschiderii procedurii
curente, scadente, sub conditie sau în litigiu, acceptate de catre administratorul judiciar în urma verificarii
acestora. În tabel vor fi mentionate atât suma solicitata de catre creditor, cât si suma acceptata si rangul de
preferinta. În cazul procedurii simplificate, în acest tabel se vor înregistra si creantele nascute dupa
deschiderea procedurii si pâna la momentul intrarii în faliment;
17. prin tabel definitiv de creante se întelege tabelul care cuprinde toate creantele asupra averii debitorului
la data deschiderii procedurii, acceptate în tabelul preliminar si împotriva carora nu s-au formulat contestatii
în conformitate cu prevederile art. 73, precum si creantele admise în urma solutionarii contestatiilor. În acest
tabel se arata suma solicitata, suma admisa si rangul de prioritate a creantei;
18. tabelul suplimentar cuprinde toate creantele nascute dupa data deschiderii procedurii generale si pâna
la data începerii procedurii falimentului, acceptate de catre lichidator în urma verificarii acestora. În tabel
vor fi mentionate atât suma solicitata de catre creditor, cât si suma acceptata si rangul de preferinta;
19. tabelul definitiv consolidat va cuprinde totalitatea creantelor ce figureaza ca admise în tabelul definitiv
de creante si cele din tabelul suplimentar necontestate, precum si cele rezultate în urma solutionarii
contestatiilor la tabelul suplimentar. În situatia în care s-a dispus intrarea în faliment dupa confirmarea unui
plan de reorganizare, urmeaza a se întocmi o varianta actualizata a tabelului definitiv consolidat, în
concordanta cu programul de plata a creantelor, cuprins în planul de reorganizare, si cu deducerea sumelor
achitate pe parcursul desfasurarii acestuia;
20. reorganizarea judiciara este procedura ce se aplica debitorului, persoana juridica, în vederea achitarii
datoriilor acestuia, conform programului de plata a creantelor. Procedura de reorganizare presupune
întocmirea, aprobarea, implementarea si respectarea unui plan, numit plan de reorganizare, care poate sa
prevada, împreuna sau separat:
a) restructurarea operationala si/sau financiara a debitorului;
b) restructurarea corporativa prin modificarea structurii de capital social;
c) restrângerea activitatii prin lichidarea unor bunuri din averea debitorului;
21. categoria de creante defavorizate este prezumata a fi categoria de creante pentru care planul de
reorganizare prevede cel putin una dintre modificarile urmatoare pentru oricare dintre creantele categoriei
respective:
a) o reducere a cuantumului creantei;
b) o reducere a garantiilor sau a altor accesorii, cum ar fi reesalonarea platilor în defavoarea creditorului;
c) valoarea actualizata cu dobânda de referinta a Bancii Nationale a României, daca nu este stabilit altfel
prin contractul privind creanta respectiva sau prin legi speciale, este mai mica decât valoarea la care a fost
înscrisa în tabelul definitiv de creante;
22. prin program de plata a creantelor se întelege tabelul de creante mentionat în planul de reorganizare
care cuprinde cuantumul sumelor pe care debitorul se obliga sa le plateasca creditorilor, prin raportare la
tabelul definitiv de creante si la fluxurile de numerar aferente planului de reorganizare, si care cuprinde:
a) cuantumul sumelor datorate creditorilor conform tabelului definitiv de creante pe care debitorul se
obliga sa le plateasca acestora;
b) termenele la care debitorul urmeaza sa plateasca aceste sume;
23. prin procedura falimentului se întelege procedura de insolventa concursuala colectiva si egalitara care
se aplica debitorului în vederea lichidarii averii acestuia pentru acoperirea pasivului, fiind urmata de radierea
debitorului din registrul în care este înmatriculat;
24. procedura generala reprezinta procedura prevazuta de prezenta lege, prin care un debitor care
îndeplineste conditiile prevazute la art. 1 alin. (1), fara a le îndeplini simultan si pe cele de la art. 1 alin. (2),
intra, dupa perioada de observatie, succesiv, în procedura de reorganizare judiciara si în procedura
falimentului sau, separat, numai în reorganizare judiciara ori doar în procedura falimentului;
25. procedura simplificată reprezintă procedura prevăzută de prezenta lege, prin care debitorul care
îndeplinește condițiile prevăzute la art. 1 alin. (2) intră direct în procedura falimentului, fie odată cu
deschiderea procedurii insolvenței, fie după o perioadă de observație de maximum 50 de zile, perioadă în
care vor fi analizate elementele arătate la art. 1 alin. (2) lit. c) si d);
26. administratorul special este reprezentantul desemnat de adunarea generală a acționarilor/asociaților
debitorului, persoană juridică, împuternicit sa efectueze în numele si pe contul acestuia actele de
administrare necesare în perioadele de procedură când debitorului i se permite să își administreze activitatea
și să le reprezinte interesele în procedură pe perioada în care debitorului i s-a ridicat dreptul de administrare.
Adunarea generală a acționarilor, asociaților sau membrilor persoanei juridice va fi convocată de
administratorul judiciar ori de lichidator pentru desemnarea administratorului special, în termen de
maximum 10 de zile de la deschiderea procedurii sau, după caz, de la ridicarea dreptului debitorului de a-și
administra averea. Adunarea generală va fi prezidată de administratorul judiciar sau de lichidator, după caz.
Dacă adunarea asociaților/acționarilor convocată conform prezentului punct nu desemnează un administrator
special, debitorului i se va ridica dreptul de administrare, dacă acesta nu a fost ridicat, iar debitorul, respectiv
asociații/acționarii sunt decăzuți din drepturile recunoscute de procedură și care sunt exercitate prin
administrator special. Dacă un administrator special nu a fost desemnat, pentru soluționarea acțiunilor
prevăzute la art. 46 și a celor reglementate de art. 79 și 80 debitorul va fi reprezentat de un curator special
desemnat dintre organele de conducere statutare aflate în exercițiul funcțiunii la data deschiderii procedurii.
Desemnarea se va face de către judecătorul-sindic în camera de consiliu și fără citarea părților. În cazul în
care ulterior adunarea asociaților/acționarilor alege un administrator special, acesta va prelua procedura în
stadiul în care se găsește la data desemnării;
27. administratorul judiciar este persoana fizica sau juridica compatibila, practician în insolventa, autorizat
în conditiile legii, desemnat sa exercite atributiile prevazute la art. 20 în perioada de observatie si pe durata
procedurii de reorganizare; reprezentantul S.P.R.L. sau I.P.U.R.L. va trebui sa îndeplineasca conditiile
prevazute mai sus;
28. lichidatorul este persoana fizica sau juridica, practician în insolventa, autorizat în conditiile legii,
desemnata sa conduca activitatea debitorului si sa exercite atributiile prevazute la art. 25 în cadrul procedurii
falimentului, atât în procedura generala, cât si în cea simplificata;
29. Buletinul procedurilor de insolventa este publicatia editata de Oficiul National al Registrului
Comertului, care are drept scop publicarea citatiilor, convocarilor, notificarilor si comunicarilor actelor de
procedura efectuate de instantele judecatoresti, administratorul judiciar/lichidator dupa deschiderea
procedurii de insolventa prevazute de prezenta lege;
30. mandatul administratorilor statutari înceteaza de la data ridicarii dreptului de administrare sau de la
data desemnarii administratorului special. Mandatul administratorului special se limiteaza la reprezentarea
intereselor actionarilor/asociatilor de la data ridicarii dreptului de administrare. Încetarea mandatului impune
obligatia predarii gestiunii.
31. prin contract financiar calificat se întelege orice contract având ca obiect operatiuni cu instrumente
financiare derivate realizate pe pietele reglementate, pietele asimilate sau pietele la buna întelegere, astfel
cum sunt acestea reglementate;
32. prin consumator captiv se întelege consumatorul care, din considerente tehnice, economice sau de
reglementare, nu poate alege furnizorul;
33. operatiunea de compensare bilaterala (netting) presupune realizarea, în legatura cu unul sau mai multe
contracte financiare calificate, a uneia sau a mai multora dintre urmatoarele operatiuni:
a) încetarea unui contract financiar calificat si/sau accelerarea oricarei plati sau îndepliniri a unei obligatii
ori realizari a unui drept în baza unuia sau a mai multor contracte financiare calificate având ca temei un
acord de compensare bilaterala (netting);
b) calcularea sau estimarea unei valori de compensare, valori de piata, valori de lichidare ori valori de
înlocuire a oricareia dintre obligatiile sau drepturile la care se refera lit. a);
c) conversia într-o singura moneda a oricarei valori, calculata potrivit lit. b);
d) compensarea, pâna la obtinerea unei sume nete (off-set), a oricaror valori calculate potrivit lit. b) si
convertite potrivit prevederilor lit. c);
34. prin acord de compensare bilaterala (acord de netting) se întelege:
a) orice întelegere sau clauza în cadrul unui contract financiar calificat dintre doua parti, prin care se
prevede un netting al unor plati ori o îndeplinire a unor obligatii sau o realizare a unor drepturi prezente ori
viitoare rezultând din sau având legatura cu unul ori mai multe contracte financiare calificate ("acord master
de netting");
b) orice acord master de netting între doua parti, prin care se prevede netting-ul între doua sau mai multe
acorduri master de netting ("acord master-master de netting");
c) orice întelegere de garantare subsecventa ori în legatura cu unul sau mai multe acorduri master de
netting;
35. prin întelegere de garantare se întelege orice contract/instrument de garantare a unui acord de netting
sau a unor contracte financiare calificate, incluzând fara limitare: gajuri, scrisori de garantie, garantii
personale si altele asemenea.
Art. 4. - (1) Toate cheltuielile aferente procedurii instituite prin prezenta lege, inclusiv cele privind
notificarea, convocarea si comunicarea actelor de procedura efectuate de administratorul judiciar si/sau de
lichidator, vor fi suportate din averea debitorului.
(2) Platile se vor face dintr-un cont deschis la o unitate a unei banci, pe baza de dispozitii emise de debitor
sau, dupa caz, de administratorul judiciar, iar în cursul falimentului, de lichidator.
(3) Disponibilitatile banesti vor putea fi pastrate într-un cont special de depozit bancar.
(4) În lipsa disponibilităților în contul debitorului, se va utiliza fondul de lichidare, plățile urmând a fi
făcute în conformitate cu prevederile art. 37 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 86/2006
privind organizarea activitã.ilor practicienilor în insolven.ã, cu modificãrile ulterioare, pe baza uni buget
previzionat.
(5) Abrogat
(6) Fondul prevãzut la alin. (4) va fi constituit prin:
a) aplicarea unui procent de 50% la taxele care se achitã la oficiul registrului comer.ului pentru autorizare
constituire persoane supuse înregistrãrii în registrul comer.ului, cu modificãrile actelor, faptelor .i
men.iunilor acestora .i efectuarea tuturor înregistrãrilor în registrul comer.ului, autorizare func.ionare .i
eliberare documente specifice, verificare .i/sau rezervare, transmitere/ob.inere/eliberare documente .i/sau
informa.ii prevãzute de lege;
b) Abrogat
c) preluarea a 2,0% din sumele recuperate în cadrul procedurilor de insolventa, inclusiv din fondurile
obtinute din vânzarea bunurilor din averea debitorului, suma care va fi inclusa în categoria cheltuielilor
aferente procedurii în sensul alin. (1).
(7) Sumele prevazute la alin. (6) lit. a) vor fi virate de oficiile registrului comertului, prin Oficiul National
al Registrului Comertului, în contul Uniunii Nationale a Practicienilor în Insolventa din România, denumita
în continuare U.N.P.I.R., sumele prevazute la alin. (6) lit. b) vor fi achitate la orice unitate bancara, în contul
mentionat, iar sumele prevazute la alin. (6) lit. c) vor fi virate în contul filialei U.N.P.I.R. din care face parte
administratorul judiciar sau, dupa caz, lichidatorul care transmite suma.
(8) U.N.P.I.R. va comunica la Oficiul National al Registrului Comertului si la instantele judecatoresti pe
lânga care functioneaza registrul societatilor agricole, respectiv registrul asociatiilor si fundatiilor, numarul
contului si unitatea la care acesta este deschis si orice modificari ulterioare ale acestuia.
(9) Sumele mentionate la alin. (1) vor fi considerate cheltuieli de lichidare în conformitate cu art. 121 si
art. 123 pct. 1 si vor fi platite în momentul existentei disponibilului în contul debitorului.
(10) Sumele din fondul de lichidare nu pot face obiectul masurilor asiguratorii sau al executarii silite.

TOP EXPERT S.P.R.L.

TOP EXPERT S.P.R.L. è una società professionale d'insolvenza e membro dell’Unione Nazionale dei Curatori Fallimentari della Romania (UNPIR), iscritte nel Registro delle Forme di Organizzazione con il numero 170/2006, essendo una delle prime aziende del paese nate in questo campo, ha una vasta e consolidata esperienza nel campo dell’insolvenza commerciale.


Read more

TOP EXPERT S.R.L.

S.C. TOP EXPERT S.R.L. Braşov è una società di audit, di consulenza tributaria e finanziaria, di perizia contabile, istituita nel 2002; rappresentata dal Sig. Brescan Marian, in qualità di Amministratore.
S.C. TOP EXPERT S.R.L. è membro della Camera dei Conti Finanziari della Romania con permesso 794/17.12.2007.Read more

SERDRA S.R.L.

S.C. SERDRA S.R.L. Braşov è una società di consulenza contabile, fiscale e finanziaria, fondata nel 1992 e rappresentata dal Sig. Brescan Marian, in qualità di Amministratore.
S.C. SERDRA S.R.L. Braşov è membro del Corpo di Esperti e Revisori dei Contabili Autorizzati della RomaniaRead more