• Română
  • English
  • Italiano

Lege nr. 381/2009

Despre: 
Concordatul preventiv si mandatul ad-hoc

Parlamentul României adoptã prezenta lege.
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Art. 1. - Prezenta lege se aplicã persoanelor juridice care organizeazã o întreprindere aflatã în dificultate
financiarã, fãrã a fi în stare de insolvenţã, denumite în continuare debitori.
Art. 2. - Scopul prezentei legi este salvgardarea întreprinderii aflate în dificultate, în vederea continuãrii
activitãţii acesteia, a pãstrãrii locurilor de muncã si a acoperirii creanţelor asupra debitorului, prin proceduri
amiabile de renegociere a creanţelor sau a condiţiilor acestora ori prin încheierea unui concordat preventiv.
Art. 3. - În înţelesul prezentei legi:
a) întreprinderea este activitatea economicã desfãsuratã în mod organizat, permanent si sistematic,
combinând resurse financiare, forţã de muncã atrasã, materii prime, mijloace logistice si informaţie, pe riscul
întreprinzãtorului, în cazurile si în condiţiile prevãzute de lege;
b) întreprinderea în dificultate este întreprinderea al cãrei potenţial de viabilitate managerialã si economicã se
aflã într-o dinamicã descrescãtoare, dar al cãrei titular executã sau este capabil sã execute obligaţiile exigibile;
c) mandatul ad-hoc este o procedurã confidenţialã, declansatã la cererea debitorului, prin care un mandatar
ad-hoc, desemnat de instanţã, negociazã cu creditorii în scopul realizãrii unei înţelegeri între unul sau mai mulţi
dintre acestia si debitor în vederea depãsirii stãrii de dificultate în care se aflã întreprinderea acestuia din urmã;
d) concordatul preventiv este un contract încheiat între debitor, pe de o parte, si creditorii care deţin cel puţin
douã treimi din valoarea creanţelor acceptate si necontestate, pe de altã parte, prin care debitorul propune un
plan de redresare a întreprinderii sale si de acoperire a creanţelor acestor creditori împotriva sa, iar creditorii
acceptã sã sprijine eforturile debitorului de depãsire a dificultãţii în care se aflã întreprinderea debitorului.
Art. 4. - (1) Organele care aplicã procedurile prevãzute de prezenta lege sunt instanţele judecãtoresti, prin
judecãtorul- sindic sau, dupã caz, presedintele tribunalului, mandatarul ad-hoc, respectiv conciliatorul.
(2) Creditorii participã la procedurã în mod individual, în mãsura permisã de drepturile aferente creanţei lor,
precum si în mod colectiv, în condiţiile prezentei legi, prin adunarea creditorilor si reprezentantul creditorilor.
(3) Debitorul participã la procedurã prin reprezentanţii sãi legali sau convenţionali.
Art. 5. - (1) Tribunalul în jurisdicţia cãruia se aflã sediul sau domiciliul profesional al debitorului este
competent sã soluţioneze cererile si pricinile la care se referã prezenta lege.
(2) Cererile si pricinile referitoare la concordatul preventiv sunt de competenţa judecãtorului-sindic, desemnat
în condiţiile Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciarã, republicatã, cu modificãrile si completãrile
ulterioare.
Art. 6. - Curtea de apel este instanţa de recurs pentru hotãrârile pronunţate de judecãtorul-sindic.

 

 

TOP EXPERT S.P.R.L.

TOP EXPERT S.P.R.L. este o societate profesională de insolventa , membru al Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania (UNPIR) inscrisa in Registrul Formelor de Organizare II sub nr. 170/2006 fiind una dintre primele societăţi de profil din ţară, cu o largă şi îndelungată experienţă în domeniul insolvenţei comerciale.Citeste mai mult

TOP EXPERT S.R.L.

S.C. TOP EXPERT S.R.L. Braşov, este societate de audit, consultanţă fiscală şi financiară, expertiză contabilă, înfiinţată în anul 2002, fiind reprezentată prin dl.Brescan Marian, administrator.
S.C. TOP EXPERT S.R.L. este membră a Camerei Auditorilor Financiari din România care a eliberat Autorizaţia nr. 794/17.12.2007Citeste mai mult

SERDRA S.R.L.

S.C. SERDRA S.R.L. Braşov, este societate de audit, consultanţă fiscală şi financiară, expertiză contabilă, înfiinţată în anul 1992, fiind reprezentată prin dl.Brescan Marian, administrator.
S.C. SERDRA S.R.L. Braşov este membru al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.Citeste mai mult